Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
Algemene Voorwaarden: de volgende genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van freelancespecialisten.nl.
Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van diensten welke worden aangeboden op freelancespecialisten.nl.

Artikel 2 Doel en kosten
freelancespecialisten.nl bestaat uit een profielen – en opdrachten databank alsmede een informatieve deel waarin achtergrond informatie wordt gegeven over o.a. de opdrachtenmarkt.
• Het gebruik van freelancespecialisten.nl is deels gratis voor freelancers. Voor opdrachtgevers die opdrachten willen plaatsen is het helemaal gratis tot 15 opdrachten , ook hebben wij regelmatig gratis acties ,informatie hierover wordt aangegeven op een speciaal daarvoor ingerichte pagina op freelancespecialisten.nl

Freelancers moeten abonnement aanschaffen willen ze contact gegevens van de opdrachtgevers inzien, om contact op te nemen. De kosten hiervan zijn €50 per maand exclusief btw en zijn per maand opzegbaar. Ontvangen betalingen worden niet teruggestort.

Freelancespecialisten zal de abonnementskosten niet automatisch van uw rekening incasseren, maar u maandelijks een terugkerende factuur toe mailen om zelf de betaling via ideal te doen. Als er geen betaling wordt ontvangen zal abonnement worden beeindigd en heeft u geen toegang meer tot de contact gegevens van de geplaatste opdrachten.

Om te voorkomen dat misbruik gemaakt wordt van onze website doet freelancespecialisten.nl niet aan terugbetaling/refunding van reeds ontvangen gelden.

. Door gebruik te maken van de gratis service op onze website gaat u er automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden, welke ons het recht geeft u commerciële emails te versturen van de met ons samenwerkende partners. Door dit te doen blijft het voor ons mogelijk onze diensten gratis aan te bieden. Ook krijgt u de mogelijkheid om zonder opgaaf van reden weer automatisch af te melden bij onze commerciële nieuwsbrieven.

Artikel 3 Dienstverlening freelancespecialisten.nl.
Door het plaatsen van een opdrachten of een profiel op freelancespecialisten.nl wordt er door freelancespecialisten.nl niet automatisch voor u bemiddeld.

Artikel 4 Websites van andere partijen
Op freelancespecialisten.nl zijn links en verwijzingen opgenomen naar websites van derden. freelancespecialisten.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 5 Gebruik
• Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.
• Het gebruik van freelancespecialisten.nl door Gebruiker alsmede het e-mail verkeer tussen Gebruikers onderling vindt plaats voor eigen rekening en risico.
• freelancespecialisten.nl is niet verantwoordelijk voor virussen en ontstane schade aan (rand)apparatuur in de ruimste zin van het woord in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.
• Opdrachtgever wordt geacht minimaal 1 opdracht aan te bieden over de looptijd van haar inschrijving. Wanneer dit niet nageleefd wordt zal de account van Gebruiker op non-actief worden gesteld of volledig verwijderd worden. freelancespecialisten.nl zal alvorens deze maatregel geschied hierover de Gebruiker berichten.
• Het is Gebruiker niet toegestaan freelancespecialisten.nl of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is. Zo zal Gebruiker de profiel- en opdrachtenbank en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het plaatsen van profielen respectievelijk opdrachten alsmede het verzenden van e-mails naar andere Gebruikers voor zover dit plaatsvindt in het kader van sollicitatie of werving.

Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die freelancespecialisten.nl en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan:
o Het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende informatie.
o Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers.
o Het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Gebruikers die geen verband houden met het plaatsen van opdrachten of het doen van sollicitaties.
o Het – eventueel met hulpmiddelen – selecteren en gebruiken van gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid.
o Het doen van specifieke reclame-uitingen.
o Het doen van politieke uitlatingen.
o Het doen van bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.
o Het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van de freelancespecialisten.nl c.q. het hinderen van de werking van de website

Artikel 6 Privacy
Gebruiker is zich ervan bewust dat freelancespecialisten.nl persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de Wet bescherming persoonsgegevens

Artikel 7 Wet gelijke behandeling
• Indien freelancespecialisten.nl constateert dat in een op freelancespecialisten.nl geplaatste opdrachten zonder nadere en deugdelijke motivatie een eis/voorkeur in strijd met de Wet gelijke behandeling is gesteld, zoals bijv. een leeftijd eis of een voorkeur voor geslacht of etniciteit/afkomst, zal de opdracht worden verwijderd respectievelijk op inactief worden gezet. freelancespecialisten.nl meldt dit per e-mail aan de verantwoordelijke Gebruiker, die in de gelegenheid wordt gesteld om de eis binnen 5 werkdagen nader te motiveren dan wel te verwijderen. Een gegeven toelichting zal freelancespecialisten.nl slechts marginaal kunnen toetsen. freelancespecialisten.nl is daarom niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de motivering. Als Gebruiker de opdrachten niet binnen de gestelde termijn heeft aangepast, zal freelancespecialisten.nl de opdrachten van de website verwijderen.
• Een Gebruiker die een opdracht als bedoeld in het eerste lid opmerkt, wordt verzocht dit per e-mail te melden bij freelancespecialisten.nl. freelancespecialisten.nl zal dan handelen overeenkomstig hiervoor omschreven.

Artikel 8 Taal
Om de inhoud van de opdrachtentekst op bovengenoemde zaken te kunnen controleren, zullen de opdrachten en/of profielen die Gebruiker invoert, zijn opgesteld in de Nederlandse of Engelse taal.

Artikel 9 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf van freelancespecialisten.nl, exclusief omzetbelasting, tenzij anders is vastgelegd.

Artikel 10 Reclame
Aankopen, waarmee onder meer opdrachten kunnen worden geplaatst kunnen en zullen niet worden teruggenomen om welke reden dan ook. Restitutie op wat voor wijze dan ook, is in deze dan ook niet mogelijk..

Artikel 11 Uitsluiting
freelancespecialisten.nl gaat over tot onmiddellijke verwijdering van een profiel of opdrachten en uitsluiting van de verantwoordelijke Gebruiker indien:
• Er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene Voorwaarden of op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de via freelancespecialisten.nl aangeboden faciliteiten.
• Er sprake is van opdrachten vanuit (enigzins) erotische sfeer.
• Er sprake is van grof taalgebruik.
• freelancespecialisten.nl ernstige bedenkingen heeft bij de integriteit van Gebruiker.
Eventueel betalingen zullen bij uitsluiting niet worden gerestitueerd. Indien daarvoor aanleiding is, zal freelancespecialisten.nl ook de gedraging(en) van Gebruiker aangeven bij de plaatselijke autoriteiten.

Artikel 12 Onderhoud/Storingen
• freelancespecialisten.nl spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot freelancespecialisten.nl.nl te verschaffen. freelancespecialisten.nl kan (onderdelen van) freelancespecialisten.nl echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. freelancespecialisten.nl zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.
• freelancespecialisten.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid van de website.

Artikel 13 Wijziging dienstverlening
• freelancespecialisten.nl, mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via de website aanbiedt. freelancespecialisten.nl zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan Gebruikers.
• freelancespecialisten.nl mag, indien dit bij inschrijving hebben aangegeven, per e-mail nieuwsberichten over (het gebruik van) de website of haar dienstverlening naar Gebruikers versturen.

Artikel 14 Intellectueel eigendom
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website freelancespecialisten.nl.nl, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door freelancespecialisten.nl geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij freelancespecialisten.nl, tenzij anders is aangegeven.
Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten van de website te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking stellen tenzij Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming van freelancespecialisten.nl heeft verkregen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
• freelancespecialisten.nl is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de website freelancespecialisten.nl, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van freelancespecialisten.nl of haar medewerkers.
• De informatie op de website freelancespecialisten.nl kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Aan de inhoud daarvan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. freelancespecialisten.nl raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

Artikel 16 Algemeen
• Door het gebruik van de website freelancespecialisten.nl gaat Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in het Privacy Statement.
• Gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld deze Algemene Voorwaarden opnieuw te accepteren indien daarin wijzigingen hebben plaatsgevonden. Dit wordt kenbaar gemaakt bij het inloggen op de website freelancespecialisten.nl en zo mogelijk via een e-mailbericht als bedoeld in artikel 11 lid 2. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter te Breda worden voorgelegd.

Artikel 17 Klachten
Bij klachten over de dienstverlening door freelancespecialisten.nl dient u via het contactformulier in te vullen om dit kenbaar te maken.